Komunikaty

Wykaz

nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

w 2019 r.

1

Położenie nieruchomości

miasto Grójec ul. Zdrojowa

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

KW nr RA1G/00055730/0

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru   nieruchomości

działka nr ew. 3266/13 o pow. 0,0029 ha

4

Opis nieruchomości

Działka o nieregularnym, wydłużonym kształcie, niemożliwa do racjonalnego zagospodarowania, może być wykorzystana tylko na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami.

6

Cena nieruchomości netto

7 800,-PLN

7

Forma zbycia nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda