1. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konwencja-onz-o-prawach-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych-0
2. Informacja o pierwszeństwie zatrudniania osób z niepełnosprawnością

W Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
W związku z powyższym na podstawie art. 13 a ustawy z dnia 21 października 2018 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 roku, Nr 216) pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie z niepełnosprawnością, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

3. Informacja o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1824) Urząd Gminy i Miasta w Grójcu udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, następujące formy kontaktu z urzędem:

 • poczta elektroniczna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • faks: 48 664 21 03
 • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu przysługuje prawo do skorzystania z usług:

 • tłumacza PJM (polski język migowy)
 • tłumacza SJM (system językowo – migowy)
 • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 511 z późn. zm.).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.


4. INFORMACJA O UPRAWNIENIACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W PROCEDURZE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW I WYDAWANIA DOWODU OSOBISTEGO W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W GRÓJCU

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Jeśli z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, powiadamia o tym fakcie pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. Powiadomienie może nastąpić telefonicznie lub na piśmie. W przypadku pisemnego powiadomienia należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. W takiej sytuacji pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich – po wcześniejszym umówieniu terminu z wnioskodawcą – udaje się do wnioskodawcy, aby przyjąć od niego wniosek wydanie dowodu osobistego chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Jeśli wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1, tj. poprzez jego przyjęcie w miejscu pobytu wnioskodawcy, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru. Pełnomocnictwo takie powinno zostać udzielone w obecności pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu w chwili przyjmowania wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.

 

 

I. Każdej ubezpieczonej osobie z niepełnosprawnością przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.

Są to między innymi: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, okulary, pieluchy i inne. 

Rozporządzenie dokładnie określa, jak często można taki sprzęt otrzymać i do jakiej kwoty Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje ich zakup. W przypadku niektórych środków wymagany jest udział własny uprawnionego w pokryciu kosztów zakupu.

Aby Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zrefundował zakup sprzętu lub środka pomocniczego, należy:

 • uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza (lekarz nie musi podlegać Wojewódzkiemu Oddziałowi NFZ, w którym realizowane będzie zlecenie),
 • zrealizować zlecenie u świadczeniodawcy (producenta lub sklepu), który ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ,

Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.

Jeżeli ktoś ma problemy w sfinansowaniu udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego, powinien zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które może zrefundować koszty takiego zaopatrzenia. Najważniejszym wyznacznikiem do uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością dofinansowania jest jej dochód: średni miesięczny dochód obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

 • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.
 • do 100 proc. kosztów udziału własnego osoby z niepełnosprawnością w limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150 proc. kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Zatem, jeżeli np. limit na protezę wynosi 600 zł, a cena protezy przekracza taką kwotę, to z PCPR-u można uzyskać maksymalnie 900 zł. (czyli 150 proc. kwoty limitu) i w sumie osoba z niepełnosprawnością może dysponować kwotą 1500 zł.
Jeżeli natomiast cena sprzętu nie przekracza limitu wyznaczonego przepisami, ale wymagany jest udział własny w zakupie, to PCPR może sfinansować nawet 100 proc. tego udziału.

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

 • odpowiedni wniosek o dofinansowanie,
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • udokumentowane dochody (zaświadczenie z zakładu pracy lub też odcinek renty),
 • kserokopię zlecenia lekarskiego,
 • fakturę proforma zakupu lub inny dokument potwierdzający zakup,
 • nr NIP.

Uwaga:
Nie można się starać o refundację zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych po fakcie zakupu, jeśli wcześniej nie staraliśmy się o takie dofinansowanie z PCPR-u. Należy zatem wcześniej złożyć odpowiedni wniosek i  starać się o takie dofinansowanie z dużym wyprzedzeniem w czasie, ponieważ cała procedura może potrwać nawet kilka miesięcy.

NFZ nie zrefunduje zakupu sprzętu u świadczeniodawcy, który nie ma podpisanej z nim umowy. NFZ nie zwróci także kosztów zakupu zleconego sprzętu, nabytego pełnopłatnie, z pominięciem refundacji ze strony Funduszu.

Firmy zajmujące się dostosowywaniem samochodów do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

CEBRON Sp z o.o.
ul. Tadeusza Borowskiego 2
03-475 Warszawa
tel.: 22 818 24 42 w. 164
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.autosprawni.pl

Efektor Robert Politowski
Adres do korespondencji pocztowej:
ul. Bukowskiego 3/19
03-982 Warszawa
tel./faks: 22 868 63 85
Biuro i serwis:
ul. Powsińska 69/71
02-903 Warszawa
http://www.efektor.info.pl

Emico Sp. z o.o.
ul. Konwaliowa 7
03-194 Warszawa
tel.: 22 676 81 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.emico.pl

Specjalistyczny Zakład Przystosowania samochodów dla osób niepełnosprawnych "Krzysztof Jabłoński"
Holendry Baranowskie 102
96-314 Baranów k. Grodziska Mazowieckiego (pod Warszawą)
Informacja telefoniczna dostępna do późnych godzin wieczornych:
mgr Krzysztof Jabłoński
tel. kom.: 604 233 771
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.jablonskiadaptacje.pl

ASDON Sp z o.o.(Adaptacje samochodów Dla Osób Niepełnosprawnych)

Pieńków 40

05-152 Czosnów
tel. kom.: 792 283 197

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.asdon.pl
Informacje telefoniczne w godz. 8-19

II. Sprzęt ułatwiający poruszania się osobie niewidomej (biała laska) można kupować bez dofinansowania i z dofinansowaniem. Jeśli chodzi o dofinansowanie można je uzyskać głównie w dwóch miejscach:

 1. Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie na likwidację barier w komunikowaniu się i barier technicznych,
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Instrukcja zamówienia białej laski w dwóch firmach (wykaz wszystkich firm zajmujących się sprzętem dla niewidomych w następnym akapicie):

-  Firma Lumen sprzedaje białe laski z dofinansowaniem NFZ.
Aby skorzystać z dofinansowania NFZ na zakup białej laski, należy:

 • zalogować się na naszej stronie i podać dane do faktury,
 • wybrać odpowiedni model laski i dodać go do koszyka,
 • będąc w koszyku, podać kod promocyjny: NFZ,
 • Wybrać formę dostawy i zatwierdzić zamówienie.
 • Po poprawnym złożeniu zamówienia poprzez naszą stronę otrzymają Państwo dwie wiadomości email:
 • Potwierdzenie zamówienia.
 • Wiadomość zawierającą procedurę wymaganą przez NFZ.


Więcej Informacji na stronie w zakładce dofinansowanie http://lumen.pl/dofinansowanie.

- Centralna Przychodnia Rehabilitacyjna PZN w Warszawie przy ul. Karmelickiej 26, więcej informacji na stronie: www.przychodniapzn.pl (możliwość zamówienia wszystkich modeli białych lasek dostępne na rynku).

Firmy zajmujące się sprzedażą sprzętu komputerowego i sprzętu specjalistycznego dla osób niewidomych i słabowidzących:

Altix Sp. z o.o.

ul. Modlińska 246C, 03-152 Warszawa
tel./fax: 22 510 10 90; sekretariat: 602 351 100
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zamówienia) Facebook: facebook.com/firma.Altix,
Twitter: twitter.com/AltixPL
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.altix.pl

Oddział Warszawa
ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
tel.: 22 635 83 04, fax: 22 635 10 60, tel. kom.: 666 845 900
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30 – tel.:800 100 102

Biuro w Poznaniu
ul. Lindego 4 60-573 Poznań

tel. 61 646-51-10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt konsultacyjny Fundacji „SZANSA” w Opolu
ul. Damrota 6/1, 45-064 Opole
tel. 77 441-76-62

Punkt Konsultacyjny Fundacji „SZANSA” w Kielcach
ul. Czerwonego Krzyża 3 25-353 Kielce
tel. 41 344-88-38

Punkt Prezentacyjny w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz
tel. 52 341-32-81

Biuro Handlowe w Krakowie
al. 29-Listopada 130 pokój 516 E; 31-406 Kraków
tel/fax.12 415-07-03, kom 698 232 305
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Handlowy
ul. Szewska 75/77, 50-121 Wrocław
tel. 71 750-31-15
e-mail: wrocłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Handlowy
ul. Bażyńskiego 32 pom.35, 80-309 Gdańsk
tel. 58 552-12-12
kom. 0 501 731 791
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Handlowy
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-110 Szczecin
tel. 91 482-10-02, kom. 661 800 250
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Handlowy
ul. Głowackiego 35 pok 14, 20-060 Lublin
kom. 607 482 198
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Handlowy
ul. Fabryczna1 pok.102,15-482 Białystok
tel. 85 663-71-21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Handlowy
ul. Szosa Chełmńska 26 4 piętro, pok. 405,87-100 Toruń
kom. 603 292 558
e-mail: //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt konsultacyjny Fundacji „SZANSA”
ul. Mickiewicza 17/3, 10-508 Olsztyn
tel. 0691 735 047

 

Emtron sp. z o.o.

(firma na zamówienie importuje oprogramowanie i sprzęt specjalistyczny)

ul. Popularna 8

02-473 Warszawa

tel.: 22 863-55-55, 873-55-55 lub 873-55-50

www: www.emtron.com.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E.C.E

ul. Sienkiewicza 51, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

www: www.ece.com.pl

Biuro handlowe:

ul. Nowogrodzka 56 m 29, 00-659 Warszawa

tel.: 22 622-40-63

Serwis: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział sprzedaży: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wsparcie techniczne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dariusz Włoskowicz -  603 375 605

Konrad Łukaszewicz - 608 043 153

 

Harpo sp. z o.o.

ul. 27 Grudnia 7

67-737 Poznań

tel.: 61 853-14-25

www: www.harpo.com.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

biuro w Warszawie:

Al. Jerozolimskie 44 pok. 726 (7 piętro)
tel.: 22 333-73-40

LUMEN

ul. Czerska 18 lok. 43, 00-732 Warszawa

tel.: 22 213-02-16(17), faks: 22 213-02-18

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.lumen.waw.pl

Medison

ul. Witosa 18, 25-561 Kielce

tel.: 601-545-875, -695-660-340

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.medison.info

 

Neurosoft Sp. z o.o.

(Syn Talk)
Siedziba: ul. Kolejowa 18, 55-120 Osola

Centrala: ul. Orla 24/1A, 53-143 Wrocław
tel. : 71 332-33-39, faks: 71 332-33-44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.neurosoft.pl

 

 

P.H.U Impuls

ul. Powstania Styczniowego 95d/2, 20-706 Lublin

tel.: 81 533-25-10, tel. kom.: 693-289-020

www: www.phuimpuls.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PHU OKULAR
ul. Konwiktorska 7 lok.22 ( budynek PZN)
00-216 Warszawa
tel.: 22 22 831 22 71 w. 213 lub  692 651 561
www: www.sklepokular.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych - Cepelia

ul. Romera 10 lok. B5, 02-784 Warszawa

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
tel.: 801-044-499

www: www.npn.com.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Usługowo-Naprawczy „Mezon”

(termometry mówiące)

ul. Czechowa 2/267

02-912 Warszawa

tel.: (022) 864-62-46

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centralna Przychodnia Rehabilitacyjna PZN

Warszawa, ul. Karmelicka 26,

www.przychodniapzn.pl

III. Psy asystujące (pies przewodnik w przypadku osób niewidomych)


A. Firmy, które zajmowały się i mają wiedzę na ten temat, bądź aktualnie zajmują się szkoleniem psów (zależne od tego, kto w danym roku otrzyma dofinansowanie, to zmienia się co roku):

 1. Polski Związek Niewidomych wyszkolił ok. 120 psów, aktualnie nie ma podpisanego kontraktu na szkolenia.
 2. Fundacja Vis Maior i Fundacja „Pies Przewodnik” z Warszawy wyszkoliła ok. 35 psów i aktualnie szkoli.
 3. Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych „Labrador Pies przewodnik”  z Poznania
  Fundacja ta wyszkoliła około 30 psów i szkoli psy nadal, współpracują z 6 instruktorami.
 4. Pomocna Łapa, Łochów –  szkoliła psy dla osób na wózkach.
 5. Fundacja “Razem w Świecie" wyszkoliło 8 psów w jednym projekcie.
 6. Tresura Psów Jerzy Przewięda i Fundacja Vide (Pan Jerzy Przewięda szkolił psy przez wiele lat dla PZN, aktualnie wiemy, że współpracuje z Fundacją Okulistyczną VIDE). Szkoli psy aktualnie.

B.  Podmioty zamieszczone w BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -  upoważnione do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego:

 1. Polski Związek Niewidomych
 2. Fundacja VIS MAIOR, Warszawa
 3. "GUT FARMER" S. Gut, Osolin
 4. Fundacja "DOG'IQ", Katowice
 5. Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik, Warszawa
 6. Dog & Roll, Gdańsk
 7. Fundacja "Pomocna Łapa", Łochów
 8. Fundacja "Pies Przewodnik", Warszawa
 9. Fundacja "Razem w świecie", Nowy Sącz
 10. TRESURA PSÓW Jerzy Przewięda, Piła
 11. Stowarzyszenie "DOGS FOR LIFE", Grodzisk Mazowiecki
 12. Fundacja Okulistyczna „VIDE”
 13. Fundacja „Małe i Duże”, Głuchołazy