GTBS

tbs1.jpg

Grójeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
tel. (48) 664 64 21, 664 64 22
fax. 664 64 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prezes Zarządu: Jacek Pałka


GRÓJECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Działalność podstawowa Spółki – budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja.

Grójeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest Spółką powołaną w 1997 roku przez Gminę Grójec, która jest jednocześnie jedynym jej udziałowcem i właścicielem.
Spółka została powołana głównie w celu, by przy pomocy pozyskanych preferencyjnych kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i wsparcia jej Właściciela, realizować na terenie Gminy Grójec przedsięwzięcia budowlane z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem, przyczyniając się tym samym do poprawy sytuacji mieszkaniowej. Z uwagi na fakt, iż do realizacji tego typu przedsięwzięć angażowane są publiczne środki finansowe Skarbu Państwa i Gminy Grójec, prowadzenie przedmiotowych inwestycji oraz przydział uzyskanych lokali odbywa się w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zmianami). Założeniem ustawodawcy było, aby tego typu mieszkania były przeznaczone na wynajem dla rodzin lub osób, które nie dysponują środkami finansowymi w odpowiedniej wysokości, by samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe przez budowę lub kupno własnego mieszkania. Jednakże posiadają dochody na poziomie wystarczającym do wniesienia wkładu niezbędnego do pokrycia części kosztów budowy lokalu, opłacania czynszu najmu i bieżącego utrzymania.
Grójeckie TBS rozpoczęło swoją działalność od lipca 1999 roku. W tym okresie wybudowało trzy budynki mieszkalne z lokalami czynszowymi o łącznej ilości 128 szt. Wszystkie obiekty są zlokalizowane w Grójcu. Budynek Nr 1 (32 lokale) – przy ul. Wybickiego 3, budynek Nr 2 (48 lokali) – przy ul. Wybickiego 7 i budynek Nr 3(48 lokali) – przy ul. Orzeszkowej 52.
Zgodnie z programem rozwoju Spółki i jej długoterminowymi planami inwestycyjnymi w przyszłości będą nadal realizowane kolejne budynki z mieszkaniami czynszowymi. W najbliższym okresie czasu planowanym do realizacji jest czwarty budynek (44 lokale), który powinien być oddany do użytku pod koniec 2008 roku. Terminy dalszych przedsięwzięć budowlanych będą uzależnione od stopnia zainteresowania lokalnego społeczeństwa tą formą pozyskania mieszkania, od zabezpieczenia terenu pod ich budowę oraz od dostępności i możliwości zaciągnięcia w przyszłości preferencyjnych kredytów przez Spółkę.

Warunki, jakie muszą spełnić przyszli najemcy mieszkań w zasobach GTBS.

Aby zostać najemcą mieszkania w GTBS należy:
1. Złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Spółki;
2. Spełnić warunki ustawowe i regulaminowe;
3. Zostać zakwalifikowanym przez Komisję Kwalifikacyjną przy Grójeckim TBS;
4. Wpłacić środki finansowe zgodnie z umową o partycypację w kosztach budowy lokalu;
5. Wpłacić kaucję zabezpieczającą i podpisać umowę najmu.
Wniosek o najem lokalu, szczegółowe informacje na temat warunków, wysokości czynszu i terminów realizacji oraz wzory umów są zawarte w załącznikach.


Ad. 1
Warunki zawarte w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stawiają najemcom mieszkań w TBS dwa, zasadnicze wymagania.
• Osoby te nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tym samym mieście lub gminie.
Przez tytuł prawny jest rozumiane prawo własności lokalu (domu), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu (decyzja administracyjna) na lokal komunalny lub służbowy. Warunek ten dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu GTBS.
Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, mogą warunkowo zostać najemcami przedmiotowego mieszkania, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy w okolicach miasta i gminy Grójec, i wynikającymi z tego tytułu trudnościami.
Warunek nieposiadania tytułu do innego lokalu musi być spełniony w chwili podpisywania z GTBS umowy najmu, a nie w chwili składania wniosku. Obowiązuje on przez cały czas trwania stosunku najmu lokalu mieszkalnego w GTBS. Jeśli najemca wejdzie w posiadanie takiego prawa, w czasie trwania stosunku najmu, powinien powiadomić o tym Zarząd Towarzystwa, który wyznaczy termin na uregulowanie sytuacji tak, aby nie naruszała postanowień ustawy. Wówczas najemca ma do wyboru: rozwiązać umowę najmu z GTBS, zbyć nowo nabyte prawo do innego lokalu albo nadal mieszkać w mieszkaniu czynszowym, opłacając za nie wyższą stawkę czynszu.
• Suma przeciętnych miesięcznych dochodów brutto, uzyskiwanych przez osoby wspólnie wynajmujące lokal mieszkalny w GTBS (czyli członków tzw. gospodarstwa domowego), nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum.
Określając te limity, ustawa odsyła do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w danym województwie, jako podstawy obliczenia maksimów dla gospodarstw domowych o różnej liczbie członków.
Choć Ustawa nie określa minimalnych dochodów w gospodarstwach domowych, to jednak Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w roli dysponenta środkami Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i kredytodawcy, wymaga od TBS-ów ustalenia dolnych limitów. Z uwagi na to, że przychody z czynszów stanowią prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, warunek osiągania minimalnych dochodów jest jedynym potwierdzeniem zdolności finansowej najemcy w odniesieniu do płatności czynszu i innych opłat powiązanych z użytkowaniem lokalu. Niniejszy warunek jest tym bardziej istotny, gdyż od 60 do 75% wartości czynszu stanowi rata spłaty kredytu.
W Grójeckim TBS dolny limit dochodów określa Regulamin przydziału lokali, który uzależnia ich minimalny poziom od najniższej emerytury.

Dochód gospodarstwa domowego nie może być niższy od:
180% najniższej emerytury – w gospodarstwie jednoosobowym;
250% najniższej emerytury – w gospodarstwie dwuosobowym;
320% najniższej emerytury – w gospodarstwie trzyosobowym;
370% najniższej emerytury – w gospodarstwie czteroosobowym;
dalsze 50% najniższej emerytury na każdą kolejną osobę.

Ad. 2
W przypadku chęci wynajęcia mieszkania w GTBS, należy złożyć w siedzibie Towarzystwa wypełniony Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
Wnioski należy składać wyłącznie na formularzach przygotowanych przez GTBS.
Podstawowymi załącznikami do wniosku są:
• Zaświadczenia o dochodach każdej z osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania we wniosku (w przypadku ich osiągania);
• Oświadczenie wnioskodawcy o zbyciu prawa do dysponowania innym lokalem na terenie gminy i miasta Grójca, i złożenia potwierdzenia z przeprowadzonej operacji przed objęciem wnioskowanego lokalu. Oświadczenie jest wymagane w przypadku posiadania takiego prawa.
• Zaświadczenie od pracodawcy o warunkach umownych dotyczących zatrudnienia wnioskodawcy oraz dodatkowa informacja o powodach wystąpienia o przydział lokalu, z których to będzie wynikać, iż zachodzi uzasadniona konieczność najmu lokalu. Załączniki są wymagane w przypadku posiadania prawa do innego lokalu poza terenem gminy i miasta Grójec, a wnioskodawca nie zamierza z niego rezygnować.

Ad. 3
Wszystkie złożone wnioski są rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną do tego celu. W trakcie ich oceny Komisja stosuje kryteria zawarte w Regulaminie wynajmowania mieszkań w zasobach Grójeckiego TBS. Tym samym, przy określeniu pierwszeństwa przydziału lokalu, Komisja bierze pod uwagę sytuację i warunki mieszkaniowe wnioskodawcy, ilość członków rodziny starającej się o lokal, rodzaj posiadanego prawa do zajmowanego mieszkania oraz dotychczasowe miejsce zamieszkania. Po zakwalifikowaniu wniosku przez Komisję, Towarzystwo rejestruje wnioskodawcę na listę przydziału mieszkań i w dalszej kolejności zawiera umowę z partycypantem oraz umowę przyrzeczenia najmu lokalu z zainteresowanym.

Ad. 4
Z uwagi na fakt, iż mieszkania przeznaczone na wynajem są realizowane przez Spółkę przy udziale środków finansowych, które są wnoszone na zasadzie partycypacji w kosztach ich budowy, wnioskodawca ma obowiązek złożenia osobistej deklaracji o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego lub załączyć deklarację osoby fizycznej/prawnej, która zobowiąże się do sfinansowania w określonym procencie kosztów budowy mieszkania, o wynajęcie którego występuje wnioskodawca. Powyższe deklaracje zawiera wniosek w postaci oświadczeń, które powinny być podpisane przez obranego partycypanta. Partycypantem może być wnioskodawca lub inna osoba fizyczna, bądź prawna, która ma interes w tym, że wnioskodawca obejmie lokal mieszkalny w zasobach GTBS.
Warunki partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych określają szczegółowo art. 29 i 29a ustawy o popieraniu niektórych form budownictwa mieszkaniowego.

Ad. 5
Obowiązkiem najemcy lokalu w zasobach Towarzystwa jest wniesienie kaucji w wysokości nie przekraczającej 10% wartości odtworzeniowej wynajmowanego mieszkania. Niniejszą wysokość określa ustawa, podając jej maksymalnie dopuszczalny poziom. W dotychczasowej praktyce Grójeckie TBS ustalało kaucję na poziomie 3,5% wartości odtworzeniowej. Podana wysokość odnosiła się do lokali, które zostały zrealizowane przy udziale środków finansowych, wnoszonych przez osoby fizyczne. Kaucja jest pobierana w celu zabezpieczenia należności Towarzystwa z tytułu najmu (nieopłacony czynsz, dewastacja lokalu). Obowiązek jej wpłacenia ciąży na najemcy najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu. W przypadku opuszczenia przez najemcę lokalu, kaucja po ewentualnych potrąceniach jest mu zwracana w zrewaloryzowanej wysokości.
Na poczet kaucji można przeznaczyć wkłady zgromadzone na książeczkach mieszkaniowych (Ustawa z dnia 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw).
Wartość odtworzeniową obejmowanego lokalu oblicza się poprzez pomnożenie liczby metrów powierzchni użytkowej mieszkania, przez obowiązującą w dniu zawarcia umowy najmu wysokość stawki odtworzeniowej 1 m2 lokalu, ogłaszanej raz na kwartał przez wojewodę mazowieckiego. Dla ogólnej orientacji podajemy stawkę odtworzeniową w woj. mazowieckim obowiązującą w I kwartale 2007 r., która wynosi 2.688,00 zł/m2.

Czynsz
Jak wynika z postanowień ustawy o popieraniu niektórych form budownictwa mieszkaniowego, najemcami mieszkań w zasobach Towarzystwa mogą być osoby o średnich dochodach. Czynsz nie może zatem być nadmiernie wygórowany. Artykuł 28 pkt. 2 tej ustawy wyznacza maksymalną stawkę czynszu na poziomie 4% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku. Czynsz ten musi być jednocześnie czynszem ekonomicznym dla Towarzystwa, tzn. pokrywać koszty administrowania i eksploatacji budynku, spłaty kredytu z KFM oraz zabezpieczać środki na stworzony fundusz remontowy. Stawki czynszu za niniejsze lokale mieszkalne są uchwalane przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, na wniosek jej Zarządu.
Czynsz za najem lokali mieszkalnych w istniejących zasobach GTBS wynosi obecnie 7,20 zł/m². Jednocześnie informujemy, że stawka czynszu dla lokali mieszkalnych, zasiedlanych w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy (w budynkach realizowanych po 2006 roku), będzie prawdopodobnie wyższa o 10 – 15% od stawki obowiązującej w trzech pierwszych budynkach. Tym samym na przełomie roku 2008/2009 wartość czynszu od lokali w budynku Nr 4 może wynosić od 8,30 do 8,60 zł/m².

Charakterystyka i wykończenie mieszkań
Mieszkania w zasobach GTBS charakteryzują się tym, iż posiadają własne źródła ciepła obsługujące c.o. i c.w.u oraz indywidualne opomiarowanie wszystkich dostarczanych mediów. Tego typu rozwiązania pozwalają na indywidualne rozliczanie mieszkańców za faktycznie pobrane ilości gazu, wody i energii elektrycznej. Budynki i mieszkania są budowane z ekologicznych, ogólnie dostępnych i cenowo przystępnych materiałów. Budynki spełniają rygorystyczne warunki termiczne, które są stawiane obiektom realizowanym przy udziale środków z KFM. Mieszkania są w standardzie wykańczane „pod klucz” i są w pełni gotowe do wynajmu.

Standardowe wykończenie wewnętrzne mieszkań przewiduje: podłogi w pokojach - wykładzina dywanowa, w kuchni i przedpokoju - PCV, w łazienkach - terrakota, tynki ścian i sufitów cementowo-wapienne szpachlowane gładzią gipsową, w łazienkach do wysokości 2 m wykończone glazurą, w kuchniach fartuchy międzyszafkowe z glazury o wys. 0,80 m, malowanie ścian i sufitów 2 x farbą emulsyjną.

Mieszkania są wyposażone w:
- piec gazowy co i cwu;
- kuchnię gazową czteropalnikową z piekarnikiem;
- kompletne instalacje: c.o, wod-kan, gazową, elektryczną, RTV, domofonową i telefoniczną;
- urządzenia sanitarne w łazienkach tzw. „biały montaż” i zlewozmywak w kuchni,
- balkon o pow. od 5,5 m2 do 7,5 m2,
- pomieszczenie gospodarcze przynależne o pow. od 2,5 m2 do 5,0 m2 w piwnicy budynku.

W budynku czwartej edycji oferowane mieszkania charakteryzują się następującymi, przybliżonymi powierzchniami użytkowymi:
1 pokojowe w ilości 4 szt. - ok. 40 m2
2 pokojowe w ilości 20 szt. - od 49 do 52 m2
2 pokojowe w ilości 16 szt. - ok. 55 m2
3 pokojowe w ilości 4 szt. - ok. 77 m2
Każde z mieszkań posiada pokój dzienny o powierzchni 20 m2, łazienkę o pow. 5 m2, a wszystkie mieszkania dwupokojowe posiadają w przedpokoju wygodną wnękę garderobianą.

Prezes Zarządu GTBS
mgr inż. Jacek Pałka


ZAŁĄCZNIKI

- Wniosek o mieszkanie

- Wzór umowy o partycypację

- Wzór umowy o przyrzeczenie najmu