Elektroniczna Skrzynka      Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651)).
W celu skorzystania z ESP Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

Adres skrytki Urzędu Gminy i Miasta Grójec na ePUAP: /grojec/skrytka
Adres skrytki i formularzy można znaleźć na ePUAP.gov.pl » Katalog usług (lista usług) » Inne klasyfikacje » wg podziału terytorialnego » powiat grójecki » Grójec (gmina miejsko-wiejska)

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną (Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230)).
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez ESP Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na platformie ePUAP;
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Biura Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu na ul. Józefa Piłsudskiego 47 w Grójcu e na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0;
  • Płyta CD-RW.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • ODT, DOC, RTF, TXT, PDF
  • XLS, CSV
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • ZIP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone