Example of Category Blog layout (FAQs/General category)

Komunikat w sprawie kandydatów na kuratorów

herbDyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na kuratorów ustanawianych przez Sąd dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań:

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego całkowicie lub częściowo,
a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

 
Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • niepozbawiona praw publicznych,
  • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
  • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

 Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy:  Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na kuratora” w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu, Al. Niepodległości 6a w godzinach od 8°° do 15°°.