• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Kolejna dotacja dla gminy Grójec!

natura2Dziś w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Żyrardowie, burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda podpisał kolejną umowę dotacji. Tym razem gmina Grójecpozyskała dofinansowanie na inwentaryzację indywidulnych źródeł ciepła w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Kwota wsparcia to 157 000,00 zł.

Na terenie Gminy Grójec występuje obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 wskazanych w programie ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Wykonanie inwentaryzacji pozwoli na wdrożenie skutecznych rozwiązań mających na celu obniżenie poziomu substancji w powietrzu do dopuszczalnych i docelowych, a tym samym na poprawę stanu zdrowia
i jakości życia mieszkańców. Celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób i przyczynia się bezpośrednio do obniżenia jakości powietrza. Inwentaryzacja będzie stanowiła podstawę opracowania strategii działań na kolejne lata i pozwoli na wdrożenie skutecznych rozwiązań, mających na celu obniżenie poziomu szkodliwych substancji w powietrzu.

umowaM