• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r.

herbWykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r.

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

1

Położenie nieruchomości

miasto Grójec

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

1/ KW nr RA1G/00096611/9

2/ KW nr RA1G/00049428/5

3

Oznaczenie nieruchomości

i powierzchnia wg katastru nieruchomości.

1/ działki ew. nr 529/7 i 530/7 o łącznej pow.
0,3485 ha

2/ działka ew. nr 3416/11 o pow. 0,2521 ha

4

Opis nieruchomości

Grunt niezagospodarowany i zadrzewiony.

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Teren oznaczony w planie symbolem
ZC1 – cmentarze- tereny cmentarzy czynnych oraz tereny pamiątkowych cmentarzy zamkniętych.

6

Cena nieruchomości netto

1/ 175 570 zł

2/ 127 000 zł

7

Forma zbycia nieruchomości

Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Mikołaja Biskupa w Grójcu za cenę netto 3025,70 zł ustaloną uchwałą nr XXIV/205/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29.06.2020r.