• slajd
 • slajd lot2
 • slajd3
 • slajd 4

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Grójec

BANER SMIECI

OBSZAR MIEJSKI

OBSZAR WIEJSKI

pdf1 

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY GRÓJEC OD 01.01.2020r.

 pdf1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (opłata zależna od liczby mieszkańców).pdf
 pdf1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (opłata zależna od zużycia wody).pdf
 pdf1 OŚWIADCZENIE O ROZBIEŻNOŚCI LICZBY OSÓB ZAMIESZKAŁYCH A ZAMELDOWANYCH.pdf

Wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).>>PDF 7.04.2020r.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI

Pracownik wydziału:   tel /wewn.  

1.Jolanta Stykowska –  Naczelnik Wydziału

2. Małgorzata Dworakowska – po. Naczelnika

Mszczonowska 23; 05-600 Grójec

(48) 679-48-44

3. Magdalena Matysiak
4. Anna Skrętowska

5. Angelika Drewicz

Mszczonowska 23; 05-600 Grójec (48) 679-48-45

 

Godziny pracy PSZOK Kobylin

poniedziałek 
9:00-17:00
wtorek 8:00-16:00
środa 10:00-18:00
czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-16:00
sobota 9:00-13:00

 

Dlaczego w Polsce zmienia się system gospodarowania odpadami?

Zmiany istniejącego systemu są podyktowane wymogami przepisów unijnych i obowiązkiem dostosowania polskiego systemu prawa do uregulowań polityki ekologicznej, stosowanej w Unii Europejskiej. Zmiany te mają na celu długofalowe wdrażanie unijnej strategii gospodarowania odpadami, w tym odpadami komunalnymi.

Jakie są główne cele nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Główne cele znowelizowanej ustawy to m.in.:

 • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami,
 • wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów,
 • wyeliminowanie nielegalnego pozbywania się odpadów,
 • zobowiązanie gmin do przejęcia obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie pozbywania się odpadów z ich posesji.

Jaka jest metoda naliczania opłaty?

Na terenie naszej gminy zostały ustalone dwie metody opłat za odpady:

-      od ilości zużytej wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;

-      od liczby osób zamieszkałych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości, oraz stawki opłaty ustalonej w §2 ust. 1 lub 2.

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkuj mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w §2 ust. lub 4.

Jakie są stawki opłat w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a jakie w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych?

W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych stawka ustalona na 2020 rok stanowi 8 zł za 1m3 zużytej wody w danej nieruchomości. Jeśli właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku segregowania odpadów komunalnych stawka ta ulegnie podwojeniu i wynosić będzie 16 zł/m3 zużytej wody w danej nieruchomości. Zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za odpady stanowi średniomiesięczne zużycie wody za rok poprzedni, ustalone w oparciu o wodomierz główny.

W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych stawka ustalona na 2020 rok stanowi 32 zł/os. Jeśli właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku segregowania odpadów komunalnych stawka ta ulegnie podwojeniu i wynosić będzie 64 zł/os.

Jakie są stawki opłat w przypadku nieruchomości niezamieszkałych ?

Nieruchomości niezamieszkałe nie zostały objęte obowiązkiem wywozu odpadów komunalnych przez Urząd Gminy i Miasta Grójec. Właściciele w/w nieruchomości powinni podpisać indywidualną umowę z firmą zajmującą się wywozem odpadów.

Jakie są podstawy do częściowego zwolnienia z opłaty?

Od wymienionych wcześniej stawek Rada Miejska w Grójcu wprowadziła częściowe zwolnienia od opłaty:

>     dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (15% należnej opłaty od rodziny - za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny);

>     dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych (5% należnej opłaty od jednego mieszkańca - za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 2010) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt. 7:

 1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
 2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 3. uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym
  - wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.
 4. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto musi złożyć deklarację?

Musi ją złożyć właściciel każdej nieruchomości. W przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obowiązek ten spoczywa na zarządcy/administratorze nieruchomości wielorodzinnych (np. Spółdzielnia Mieszkaniowa, TBS).

W przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciel zobowiązany jest złożyć deklarację indywidualnie.

Kto nie musi składać deklaracji?

Obowiązek złożenia deklaracji w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych spoczywa na zarządcy/administratorze nieruchomości wielorodzinnych (np. Spółdzielnia Mieszkaniowa, TBS), co oznacza, że mieszkańcy nadal rozliczają się ze zużycia wody i z gospodarowania odpadami komunalnymi ze swoimi wspólnotami lub spółdzielniami. Krótko mówiąc, jeśli jesteś mieszkańcem budynku zarządzanego przez wspólnotę lub spółdzielnię, nie musisz składać osobiście deklaracji do Urzędu Gminy, zrobi to zarządca.

Gdzie i do kiedy należy składać deklarację o wysokości opłaty?

Deklarację należy złożyć do 31 grudnia 2019 roku w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30.

Czy muszę zgłaszać pracowników sezonowych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Tak. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu właściciel nieruchomości jest zobowiązany, w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, zgłosić dodatkowe osoby przebywające na nieruchomości. Taki sam sposób postępowania następuje w przypadku końca pobytu dodatkowych osób. Nowa opłata będzie naliczona od kolejnego, pełnego miesiąca w którym przebywają dodatkowi mieszkańcy nieruchomości.

Moją nieruchomość zamieszkuje mniej osób niż jest zameldowanych, co mam zrobić, aby mieć niższe opłaty?
W przypadku wykazania w składanej deklaracji mniejszej liczby osób zamieszkałych od liczby osób zameldowanych, należy złożyć oświadczenie wyjaśniające powstałą rozbieżność i załączyć do składanej deklaracji formularz oświadczenia.

Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

Jeśli dana nieruchomość nie ma właściciela, bo na przykład toczy się postępowanie spadkowe, deklarację składa ten, który w danej nieruchomości zamieszkuje lub wytwarza odpady komunalne, niezależnie od sytuacji prawnej lokalu.

Jak często należy korygować deklarację?

Deklarację należy skorygować w każdym przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami np. zamieszkania nowej osoby, zatrudnienie pracownika sezonowego lub wykluczenie przybywania osób. Zmiany należy dokonać nie później niż do 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, jednak nie później niż do 10. dnia miesiąca.

Co się stanie, gdy właściciel nieruchomości nie złoży wymaganej deklaracji w terminie?

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie uprawnia Burmistrza do wydania decyzji, określającej wysokość opłaty jak za śmieci niesegregowane, czyli drożej.

Kto sprawdza, czy faktycznie prowadzę zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów ?

Podstawową, pierwszą weryfikację prowadzi firma odbierająca odpady komunalne w imieniu Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Jak często trzeba wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?

Termin płatności miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został ustalony comiesięcznie - w terminie do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym powstał obowiązek jej uiszczenia.

Każdy z właścicieli nieruchomości po złożeniu deklaracji otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę w wyżej wskazanych terminach.

Co się dzieje, gdy ktoś nie zapłaci?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. Gdy osoba zobowiązana do zapłaty nie dokona jej w swoim czasie, burmistrz wystawia tytuł wykonawczy.

W jakie dni są odbierane odpady?

Odpady są odbierane z nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem dostarczonym przez firmę PreZero oraz zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

Kto zapewnia pojemniki i worki na odpady?

Zgodnie z umową nr 239/2019 z 19 listopada 25019, zawartą pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta Grójec a firmą PreZero, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemników i worków na wszystkie frakcje odpadów.

Jakie są warunki dostarczania odpadów przez mieszkańców?

-   odpady komunalne selektywnie zebrane, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie gminy Grójec,

-  odpady przyjmowane będą w ramach pobranej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

-  nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Jaka jest częstotliwość odbioru odpadów?

Częstotliwość odbioru odpadów określono w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie i według harmonogramu dostarczonym przez firmę PreZero, który znajduje się na stronie www.grojecmiasto.pl.

Zgodnie z nim:

Odpady komunalne zmieszane (kolor czarny) odbierane są:
-  w zabudowie jednorodzinnej: co dwa tygodnie,

-  w zabudowie wielorodzinnej: nie rzadziej niż raz w tygodniu.

odpady z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu (kolor żółty) odbierane są:
-  w zabudowie jednorodzinnej: nie rzadziej niż raz w miesiącu,

-  w zabudowie wielorodzinnej: nie rzadziej niż raz w tygodniu.

odpady z papieru (kolor niebieski) i szkła (kolor zielony) odbierane są:
-  w zabudowie jednorodzinnej: nie rzadziej niż raz na kwartał,

-  w zabudowie wielorodzinnej: nie rzadziej niż raz w miesiącu.

odpady zielone (kolor brązowy) odbierane są:
-  dwa razy w miesiącu w okresie od 1 marca do 30 października.

Jakie są rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK?

-  przeterminowane leki i chemikalia,

-  zużyte baterie i akumulatory,

-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-  meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-   zużyte opony od pojazdów osobowych (5 szt.)

-   odpady budowlane i rozbiórkowe (0,5m3 na jedną nieruchomość).

Co robimy z odpadami, które pozostały po remoncie mieszkania lub domu?

Jeżeli przeprowadzamy drobny remont mieszkania, domu, na własny koszt to odpady zgodnie z regulaminem możemy dostarczyć na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).
Jeżeli remont przeprowadzony jest przez firmę to NIE MOŻEMY dostarczyć odpadów do PSZOK, firma zgodnie z przepisami prawa zobowiązana jest za pomocą podmiotu posiadającego odpowiednie pozwolenia przekazać do utylizacji odpady i uiścić stosowną opłatę.

 

ulotka650px