• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zaproszenie na XXVI Sesję w dniu 28 września 2020, godz. 16:00

herbXXVI Sesja w dniu 28 września 2020, godz. 16:00 w Ratuszu

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych Gminy Grójec w nowym roku szkolnym 2020/2021.

6. Informacja z przebiegu realizacji inwestycji na terenie Gminy Grójec w I półroczu 2020 roku.

7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp.z.o.o. za 2019 rok.

8. Informacja o realizacji wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych w placówkach oświatowych, jednostkach kultury i sportu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Grójec.

9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem półrocznym z pracy Miejsko-Gminne Biblioteki Publicznej w Grójcu (Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży).

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

A zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020.

B zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020-2031.

C zmiana uchwały XXIII/192/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.05.2020.

D sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grójcu przy ul. J. Piłsudskiego 80.

E wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia przez Gminę Grójec Gminie Chynów zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

F wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Grójec a Gminą Prażmów w realizacji zadania publicznego.

G określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Grójec na rok szkolny 2020/21.

H w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania oświaty.

I w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.

J przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grójec

K przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Słomczyn.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zakończenie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu

Karol Biedrzycki