• slajd
 • slajd lot2
 • slajd3
 • slajd 4

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GRÓJC

herb

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 roku o godzinie 16°° /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2.

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Sesja Rady Miejskiej odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu Gminy
i Miasta w Grójcu.

Wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Grójec zachęcam do śledzenia transmisji z obrad na stronie http://grojec.esesja.pl/ .

Mieszkańcy, którzy zgłoszą się do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Grójec za 2019 r. przychodzą w maseczkach ochronnych.

Dla tych osób zostanie przygotowane stanowisko z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964). W Ratuszu dostępne będą środki do dezynfekcji, których należy użyć przed skorzystaniem ze stanowiska.

Proponowany porządek obrad:

 1. 1.Otwarcie Sesji.
 2. 2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3.Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji

-       w dniu 24.02.2020 r.

-       w dniu 20.03.2020 r.

 1. 4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
 2. 5.Interpelacje i zapytania Radnych.
 3. 6.Informacja o planowanych remontach w jednostkach oświatowych Gminy Grójec.
 1. 7.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Grójec za rok 2019:
  1. debata nad raportem,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.
 2. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Grójec
  za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 3. 9.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją
   o stanie mienia Gminy Grójec za 2019 rok,
  2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku o przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 rok,
  3. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Grójec za 2019 rok,
  4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Grójcu wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2019,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium
   z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
   .

A    zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.,

B    ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II w Grójcu,

C    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2020 roku,

D    zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020,

E    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031,

F     nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 121 m2, położonego w Woli Worowskiej, stanowiącego przedłużenie drogi gminne,

G   nabycia w drodze darowizny gruntu o powierzchni 943 m2, stanowiącego drogę ul. Źródlaną,

H   wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu pod cmentarz i ustalenie ceny,

I      przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Grójec na lata 2021-2030,

J     przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec.

 1. 10.Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. 11. Zakończenie Sesji.