• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Pralnica trafi do OSP Grójec!

Dziś w Radomiu Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda przy kontrasygnacie Skarbnik Marioli Komorowskiej podpisał umowę dotacji w kwocie 47 700,00 zł na zakup ,,Profesjonalnej pralnicy wraz z suszarką do prania ubrań specjalnych dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu”.

Decyzję o przyznaniu jednostce OSP Grójec dotacji przyjął Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 24 czerwca 2020 r., udzielając jednocześnie wsparcia jeszcze pięciu jednostkom OSP z terenu województwa mazowieckiego.

Prowadzona akcja zbierania złomu przez strażaków z OSP Grójec, która miała pierwotnie na celu zgromadzenie środków na zakup pralnicy, pozwoli na techniczne przystosowanie pomieszczenia w strażnicy do nowo zakupionych maszyn a także na zakup środków do dezynfekcji oraz impregnacji ubrań, zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Gratulujemy!

osp